2015, Cilt 25, Sayı 2-3, Sayfa(lar) 017-020
Uykuda Solunum Bozukluğu: 3 Yıllık Deneyim
Gülgün Çetintaş Afşar, Sema Saraç, Özlem Malas Oruç, Özgür Topçuoğlu Bilgin, Gökhan Kırbaş, Ali Metin Görgüner
S.B. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi E.A Hastanesi , Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, polisomnografik tanılar, ek hastalık, Obstructive sleep apnea, polysomnographic diagnoses, additional disease


Giriş: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), uyku sırasında üst solunum yollarının tekrarlayıcı tam veya kısmi daralmaların olması ve sıklıkla kan oksijen satürasyonunda azalma ile karakterize bir sendromdur. Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) sonuçları açısından önemli ve sık görülen bir hastalıktır. Bu çalışmada son 3 yılda uyku laboratuarına başvuran ve polisomnografi (PSG) testi yapılan olguların retrospektif olarak incelenmesi ve literatürler eşliğinde verilerin sunulması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Çalışmada, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuvarı’na 2011 Mart – 2014 Mart yılları arasında başvuran ve PSG tetkiki yapılan 970 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların cinsiyet, yaş, Epworth uykululuk skorları, sigara durumu, eşlik eden ek hastalık, polisomnografik tanıları ve tedavileri kayıt edildi.

Bulgular: 681 erkek (%70.2), 289 kadın (%29.8) olmak üzere toplam 970 hasta alındı. yaş ortalaması 49,75±10,86 idi. Ortalama vücut kitle indeksi ise 32,50±6,35. Olguların %75.77’sinde 3 major semptom olan horlama, tanıklı apne ve gündüz uykululuk hali mevcut idi. Beş yüz dokuz (%52.47) hastada ESS yüksekti (10 ve üzeri). Hastaların büyük çoğunluğunda ek hastalık eşlik ederken bunların en sık görülenleri HT ve DM idi. Toplam 97 hastada polisomnografik olarak OUAS saptanmadı .% 6.18 hafif , %12.08 orta, %39.38 ağır OUAS idi. % 25.46 hasta pozisyonel, %2.57 hasta was REM bağımlı ve %4.32 hasta uyku ile ilşkili hipoksemik/hipoventilasyon sendromu idi. OUAS tanısı almış 872 hastaya 2. gece PSG eşliğinde manuel titrasyon yapıldı.

Sonuç: Sonuç olarak, çalışmamızda uykuda solunum bozuklukları her evrede önemli bir sağlık sorunudur; tanı, tedavi ve tedavi sonrası izlem.


English | PDF