2015, Cilt 25, Sayı 2-3, Sayfa(lar) 001-006
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylere Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
Arzu Sıdar Dilbaz2, Özden Dedeli1, Arzu Yorgancıoğlu3
1Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği, Manisa, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Manisa, Türkiye
3Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye


Anahtar Kelimeler: Bakım vericiler, yaşam kalitesi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, Family caregivers, quality of life, chronic obstructive pulmonary disease


Giriş: Bu çalışmada amaç, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) bireylere bakım veren aile üyelerinin bakım yükü ve yaşam kalitesinin değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırma, Manisa ilinde bir üniversite hastanesinin göğüs hastalıkları servisinde yatarak sağlık bakım hizmeti alan KOAH’lı bireylere bakım veren 203 aile üyesi ile yürütüldü. Araştırma verileri gündüz mesai saatleri içerisinde aile üyeleri ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak “Hastaya Bakım Verenin Tanıtıcı Anket Formu”, “Bakım Verme Yükü Ölçeği” (BVYÖ) ve “Kısa Form-36” (SF-36) içeren soru formu ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel analizler ve korelasyon analizleri yapıldı. Bulgular, sayısal ve yüzdelik dağılım, ortalama (Ort) ve standart sapma (SS) şeklinde gösterildi.

Bulgular: Aile üyelerinin yaş ortalaması 50,1±17,1 yıl (18-87) olup büyük çoğunluğu kadın (%76,4) ve evli (%80,8) idi. Aile üyelerinin BVY֒nden aldıkları puan 62,5±18,1 (0-74) idi. Kısa Form-36 (SF-36) aldıkları puanlar ise fiziksel işlevsellik 19,7±7,9 (0-30), fiziksel rol güçlüğü 14,8±3,5 (0-17), ağrı 15,7±4,0 (0-21), genel sağlık algısı 14,1±6,6 (0-25), vitalite (canlılık) 11,0±7,2 (0-22), sosyal işlevsellik 14,5±3,5 (0-20), emosyonel rol güçlüğü 24,0±2,4 (0-29) ve ruhsal sağlık 13,9±8,4 (0-27) idi.

Sonuç: Araştırma sonuçları, KOAH’lı bireylere bakım veren aile üyelerinin algıladıkları bakım yükünün yüksek olduğu, yaşamlarının olumsuz etkilendiği ve yaşam kalitelerinin de düşük düzeyde olduğunu gösterdi.


English | PDF