2015, Cilt 25, Sayı 2-3, Sayfa(lar) 007-010
Plevral Efüzyonlarda Sıvı Miktarı İle Etyolojinin İlişkisi
Canan Doğan1, Fatmanur Çelik Başaran2, Ayşe Özsöz2
1Isparta Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Isparta, Türkiye
2izmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Arastırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye


Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon, masif efüzyon, malign efüzyon, sıvı miktarı, hemorajik, Pleural effusion, massive effusion, malignant effusion, amount of fluid, hemorrhagic


Giriş: Çalışmamızda plevral efüzyonları(PE) sıvı miktarına göre gruplandırıp etyolojisini ve sıvı özelliklerini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: 2010-2013 yılları arasında kliniğimizde PE saptanan 194 olgu prospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: 29(%15) olguda masif (hemitoraksın 2/3’ünden fazlasını kaplayan), 68 (%35) olguda orta miktarda (hemitoraksın 1/3-2/3’ünü kaplayan) ve 97 (%50) olguda az miktarda (hemitoraksın 1/3 ve daha azını kaplayan)PE saptandı. Masif PE grubunun %48.3’ünde malignite mevcuttu(p=0.00). Orta miktarda PE’ların en sık nedeni de malignite (%26.5), kalp yetmezliği (%22) ve tüberküloz (%19.1) idi. Az miktardaki sıvılardaki sıralama; malignite (%25.8), parapnömonik PE (%23.7) ve kalp yetmezliği (%21.7) şeklinde idi. Kanser masif PE, pnömonik infiltrasyon ise az miktarda PE izlenen olgularda daha fazla görülüyordu(p<0,05). Üç grupta da en çok serofibrinöz görünüm izlendi. Hemorajik sıvıların % 70.6’sı malignite kaynaklı idi (p<0.05). Malign ve paramalign PE’u olan hastalarda sigara içme oranı % 84.4 iken malignite dışı nedenlere bağlı PE’lu olguların %47.6 idi. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05).

Sonuç: Masif efüzyonlarda öncelikle malignitenin düşünülmesi gerektiği, özellikle sıvı hemorajik ise ve/ve ya sigara içimi mevcutsa malignite olasılığının arttığı sonucuna varıldı. Masif sıvıların kalp yetmezliği olasılığını düşürdüğü gözlendi.


Başa Dön | Özet | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta