2015, Cilt 25, Sayı 2-3, Sayfa(lar) 011-016
Tüberküloz Kontrol Programı Kapsamında Vertebra Tüberkülozlu Hastaların Yönetimindeki Sorunlar
Mustafa H Türkkanı1, Engin Koyuncu2, Şeref Özkara3, Fulya Demircioğlu Güneri4, Tarkan Özdemir5
1Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye
2Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon , Ankara, Türkiye
3Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye
4Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji, Ankara, Türkiye
5Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Çorum, Türkiye


Anahtar Kelimeler: Vertebra, tüberküloz, tüberküloz kontrol programı, Vertebra, tuberculosis, tuberculosis control program


Giriş: Vertebra tüberkülozu tanısı ile rehabilitasyon programına alınmış olan hastaların; tanı, tedavi ve takip süreçlerini retrospektif olarak inceleyerek; vertebra tüberkülozlu hasta yönetimindeki sorunları tespit etmek, kontrol programının bütünlüklü bir şekilde yürütülmesi gerektiğine vurgu yapmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (AFTR EAH) 01 Ocak 2009 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında yatırılarak rehabilitasyon programına alınmış olan vertebra tüberkülozu tanılı hastalar alınmıştır. Hastaların dosyaları ve önceki epikrizleri incelenerek tanı ve tedavi ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. Ayrıca verem savaşı dispanser kayıtlarından da diğer verileri temin edilmiştir.

Bulgular: Hastaların 5’i kadın, 2’si erkektir. Hastaların yaş ortalaması 53,3±32,5 yıl olup yaş aralığı 14-81’dir. Hastaların başlangıç semptomlarının farklılık gösterdiği; tanı konulma ve tedaviye başlama sürecinde gecikmeler yaşandığı belirlenmiştir. Hastaların tedavi rejimlerinde başlangıç ve idame süresi, toplam tedavi süresi ve idameye geçilen ilaçlar açısından sorunlar tespit edilmiştir. Hasta takibinde ve doğrudan gözetimli tedavide (DGT) sorunlar bulunmaktadır.

Sonuç: Akciğer dışı tüberküloz hastasına zamanında, erken ve doğru tanı konulması, bildirimi, doğru ve yeterli sürede tedavisi, takibi, tedaviye uyumu, birimler arası koordinasyonu ve tedavinin tamamlanması için tüberküloz kontrol programı etkin ve bütünlüklü olarak yürütülmelidir.


Başa Dön | Özet | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta